Satyrus, Life of Euripides

How to quote this translation

The text provided here follows S. Schorn, Satyros aus Kallatis: Sammlung der Fragmente mit Kommentar (Basel 2004). Readers should consult his edition for a full commentary and papyrological apparatus. The majority of supplements and conjectures were made by A.S. Hunt; unless otherwise stated, those provided are his.

1 Fr. 1

- - -] ̣ ̣ [- - -]1
[ ̣ ̣] ἀλλαχῆι. π̣ό̣[λλ’
ἐρρ]ητόριζε[ν ἐρρ]ητόριζε[ν Schorn : ἐρ]ητόριζε[ν Hunt
ἐν] τοῖς λόγοις̣
[ὢν] λογικὸς5
[καὶ] παραμιμή-
[σασ]θ̣αι τ ̣ν̣υ̣ τ ̣ν̣υ Schorn : τονυ[ Hunt[ ̣ ]
[3-4]κ̣α̣ι̣ς κ̣α̣ι̣ς Schorn : ]κης Hunt δυ-
[να]τ̣ὸς̣ α̣π̣
̣ ̣ [ ̣ ̣ ̣ ]ν[ ̣ ̣̣ ]ονο10
[ ̣ ̣ ̣ ]οι[ ̣ ] ̣ [ ̣ ] ̣ ̣[ - - -

1 Fr. 1

…in other ways. He practised oratory a good deal in his speeches, since he was dialectical and capable of imitating…

2 Fr. 8, col. II 17-19 = Aristophanes, fr. 656 K.-A.

[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]ος ζη-1
[ ̣ ̣ ̣ ]λ̣α καὶ
[ηὖξ]εν
[τὰ Ἴων]ος ζη[λῶν κα]λὰ καὶ [ηὖξ]εν Wilamowitz : [καὶ ἄλλα μὲν προσεξευρὼν ἄλλα δὲ καὶ αὐτ]ὸς ζη[λῶν πολ]λὰ Leo : ζη[λῶν ἀλ]λὰ von Arnim
καὶ ἐ-
[τε]λ̣είωσεν
ὥστε τοῖς5
μετ’ αὐτὸν
ὑπερβολὴν
μὴ λιπεῖ̣ν·
κατὰ μὲν οὖν
[τ]ὴν τέχνην10
[ἁ]νὴρ τοιοῦ-
τος. διὸ καὶ
Ἀριστοφάνης
ἐπιθυμεῖ
τὴν γλῶσσαν15
αὐτοῦ μετρῆ-
σαι “δι’ ἧς τὰ
̣[ ̣ ̣ ]τ̣α λ̣[επ]τ̣ὰ Wilamowitz : φ[υρ]τὰ Edmonds ῥηματ’
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ] ̣ήχετο [ἐξεσ]μ̣ηχετο Wilamowitz : [εἰσε]νήχετο Richards.”
[ἔτι δ]ὲ καὶ τὴν20
[ψυ] χὴν μέγας
[ἦν] σχεδὸν
[ὡς] ἐν τοῖς
[ποιή]μασιν [ποιή]μασιν Hunt : [πράγ]μασιν Arrighetti·
[προσ]εμάχε-25
[το γ]ὰ̣ρ, ὥσπερ
[προ]ε̣ιρήκ̣α-
[μ]εν̣, ἐν̣ τ̣[ῶι] τ̣[ῶι] Schorn ἀ-
γ̣ῶνι μᾶλ̣[λο]ν
[π]ρὸς π ̣[ ̣ ̣ ̣ ]ς30
[ὅ]τε κα[ ̣ ̣ ̣ ̣ ]α̣
[τ]οσα̣υ̣τ̣[ ̣ ̣ ̣ ]υν
[ ̣ ]δ̣α̣[±7] ̣
- - -

2 Fr. 8, col. II

(A?) (…) he augmented and brought to perfection…in such a way that he did not leave his successors any scope for going beyond him. As regards his artistry, then, the man was of such a kind and it was for this reason that Aristophanes wished to measure his tongue:

‘Through which the…words…’

He was also magnanimous, almost as he was in his poetry. For, as we have said, in the contest he fought more against…

3 Fr. 9 Homer, Odyssey 14.463-6. Supplements by Leo.

- - - ⌊οἶνος γὰρ1a
ἀνώγει,⌋ ⌊ἠ⌋λ̣ε̣-1
⌊ός, ὅς τ’ ἐ⌋φέ̣η̣-
⌊κε πολύ⌋φρο-
⌊νά περ μάλ’ ἀ⌋ε̣⌊ῖ-
σαι⌋ ⌊κ⌋αί θ̣’ ἁπα-5
⌊λ⌋ὸν γ̣ελάσαι
⌊καὶ⌋ τ̣’ ὀρχήσα-
⌊σθαι ἀ⌋νῆκεν̣,
⌊καί τι⌋ ἔπος
⌊προέη⌋κεν,10
⌊ὅ πέρ τ’⌋ ἄρρη-
⌊τον ἄμ⌋εινον
- - -

3 Fr. 9

For the wine bids me, distracting my mind, which bids a man sing even though he be very wise, and urges him to laugh gently and dance, and lets out a word which were better unspoken.

4 Fr. 16, col. I Plato, Phaedrus 245a6-8. Supplements by Schorn.

ὡς ἄρ⌋α̣ ἐ̣κ τῆς1
⌊τέχ⌋ν̣ης ἱκα-
⌊νὸς ἐ⌋σόμενος
ἱκα⌊νὸς ἐ⌋σόμενος Hunt

⌊ποι⌋η̣τής, ἀ-
⌊τελὴ⌋ς αὐτός5
⌊τε κα⌋ὶ̣ ἡ̣ ποί-
⌊ησις τ⌋ο̣ῦ σω-
⌊φρονο⌋ῦντος
⌊ἠφανίσθη⌋ ---

4 Fr. 16, col. I

(Expecting) that from technical knowledge alone he will be a good enough poet, he will accomplish nothing and the poetry of the prudent-minded man is made to disappear...

5 Fr. 37, col. I

[±8]κ̣ ̣ [ ̣]15
[ ̣] ̣ ̣ [ ̣ ̣ ̣ ἐπ]ὶ̣ τοῖς
[ἰ]δ̣ίοις ἀγαθοῖς
[ὑ]ψηλὸς ὤν,
[ο]ὐκ ἐπὶ τοῖς
[ἀλ]λοτρίοις20
[ ̣ ̣] ̣ οις [ἔργ]οις Hunt : [ψό]γοις Leo : [λό]γοις Funghi ταπει-
[νού]μενος· ἐ-
[+3-4]
ἐ[τίμ]α West : ἔ[πειτ]α Hunt
α δὲ τὸν
[Ἀνα]ξαγόραν
[δαι]μ̣ονίως25
[+3] ̣ ̣ ̣ ̣ φυσι
[+7]μ̣α
[+7] ̣ φαι
[+8] ̣ ς
[+9] ̣ 30
---

5 Fr. 37, col. I

Since he was proud because of his own talents, and not humbled by the…of others…He…Anaxagoras to a remarkable degree…

6 Fr. 37, col. II [Euripides], fr. 593 Nauck = Critias, TrGF 43 F 4

- - - ἀ]ν̣α̣παι̣σ̣[τ]ο̣ι̣[1-2]υ̣ ̣ ἀ]ν̣α̣παι̣σ̣[τ]ο̣ι̣[1-2]υ̣ ̣ Schorn : σ[ε τ]ὸν ⟨αὐτοφ⟩υ̣ᾶ̣ Hunt : παις [τ]ὸ[ν νοῦν] Gerstinger
τὸν ἐν αἰθε⌊ρί⌋-20
ωι ῥύμβωι π⌊ά⌋ν̣-
των φύσιν ἐ̣⌊μ⌋-
πλέξανθ’, ὃν
πέρι̣ ⌊μ⌋ὲν φῶς,
πέρι δ’ ⌊ὀρφναία⌋25
νὺξ αἰ̣⌊ολόχρως
ἀκ⌊ριτός τ’ ἄ⌋-
σ⌊τρων ὄχλος⌋
- - -

6 Fr. 37, col. II

…anapests…that which in the ether’s wheel entwines the nature of all things, around which the light, the darkness, the spangled night, and the unnumbered mass of stars…

7 Fr. 37, col. III 6-14 = Euripides, fr. 912 Kannicht

4 lines lost

[+4] ̣ ̣ [+4]5
α[ ̣ ̣ ̣ ]ιοφ[ ̣ ̣ ̣ ̣ ]
κ[ ̣ ̣ ] ̣ οις̣ [ ̣ ̣ ̣ ̣ ]
λα̣[βο]υ̣με̣[ν ̣ ̣ ̣ ]
[εὐ]λ̣α̣[βο]υ̣με̣[ν ̣ ̣ ̣ ] Snell : [ἀπο]λο[γο]ύμε[νος] Wilamowitz

σο⌊ὶ τ⌋ῶι π⌊άν⌋-
των μεδ⌊έον⌋-10
τι χλόην π̣⌊έ⌋-
λανόν τε φέρ⌊ω⌋
Ζεὺς εἴ̣⌊θ’⌋ Ἅ⟨ι⟩δης̣
ὀνομά̣ζ̣η̣ι”, ἀ-
κριβῶς ὅλως15
περιείληφεν̣
τὸν Ἀναξ[α]-
γόρειον [διά] διά]κοσμον Wilamowitz-
κοσμον ̣ [±3] κοσμον [ἐν Hunt
τρισὶν περι̣[±3] περι̣[όδοις] Wilamowitz: longius Hunt·20
καὶ ἄλληι γ[έ]
πηι διαπορ[εῖ],
τί πότ’ ἐστ̣ι̣
τὸ προεστη-
κὸς τῶν οὐρα-25
νίων· “Ζεὺς
⌊εἴ⌋τ’ ἀνάγκ⌊η
φύσεω⌋ς εἴτ⌊ε
νοῦς βροτῶν⌋
Euripides, Trojan Women 886

- - -

7 Fr. 37, col. III

‘…I bring a fresh cake to you who rule all, whether you are called Zeus or Hades.’

He has precisely incorporated Anaxagoras’ entire cosmic arrangement…three…And elsewhere he is quite at a loss as to what the governing principle of the heavens might be:

‘Zeus, whether you are nature’s necessity or the mind of mortals.’

8 Fr. 38, col. I 17-30 = Euripides, fr. 913 Kannicht (Clement of Alexandria, Stromata v. p. 732)

- - -
[+6] ̣ ̣[ ̣ ̣ ̣ ]
[+6] ̣ οπλεω
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ]μ̣α̣τ̣οσαν̣
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ] ̣σασθαι10
[τὸν] Ἡρακλέα·
[καὶ] δὴ καὶ τὴν
[ ̣ ̣ ]την αὐτὴν Hunt : ἀρετήν Arrighetti : longius Schorn ἐπιφ ̣ ̣
[ ̣ ]ε̣ι̣ν̣ ην
ἐπιφ ̣ ̣[ ̣ ]ε̣ι̣ν̣ ην Schorn : ἐπιφυομένην Wilamowitz
τοῖς προ-
ειρημένοις15
[ ̣ ̣ ̣ ]ι̣ λέγει τις
[ὢν] φ̣ι̣λ̣όθεος
[ὢν] φ̣ι̣λ̣όθεος Schorn : [φι]λ̣ό̣θεος West
· “[κ]α̣ὶ
[πα]ραδαίμω̣[ν]
⌊ὃς⌋ τάδε λεύσ-
⌊σ⌋ων οὐ προδι-20
[δ]ά̣σκει ψυχὴν
[α]ὑ̣τοῦ θεὸν ἡ-
[γεῖ]σθαι, μετε-
⌊ωρ⌋ολόγων δ’ ⌊ἑ-
κ⌋ὰς ἔρριψεν25
⌊σκολιὰ⌋ς ἀπά-
⌊τας, ὧν⌋ τολ-
[μηρὰ]
τολ[μηρὰ] Wilamowitz
⌊γλ⌋ῶσσ’ εἰ-
⌊κοβολ⌋ε̣ῖ π̣⌊ε-
ρὶ τῶν ἀ⌋φα⌊νῶν⌋30
- - -

8 Fr. 38, col. I

...Heracles. And moreover…the things said previously…someone who is pious says:

‘And an enemy of the gods is one who, beholding these things, does not instruct his soul beforehand to believe that there is a god and casts far away the crooked lies of the astronomers, whose audacious tongues talk at random about invisible things…’

9 Fr. 38, col. II Euripides, fr. 960 Kannicht

5 lines lost

[ ̣ ̣ ̣]δυε̣ ̣ δρά̣-
[σαν]τ’· ἔνι γὰ[ρ]
π̣[ό]νος· ἀλλ’ ὅ̣-
τ̣[ω]ι πάρεστιν
τὸ πονεῖν τῶν10
τ’ ἀγαθῶν κε-
κλῆσθαι φίλος
ὢν ἐμ[ὸ]ς λεγέ-
σθω. τ̣ί̣ μά-
τ̣α̣ν βροτοὶ δ[ὲ]15
πολλ̣ὰ̣ π̣έπα-
σθε πλο̣⌊ύ⌋τ̣ωι
τε δο̣κε⌊ῖτ’⌋ ἀρε-
τὰν̣ ⌊κατε⌋ρ̣γά-
σεσθ̣α⌊ι⌋; [τί] δ̣’, εἴ20
τιν’ Α̣ἴτν[α]ς ⟨˘⟩
πάγον Π̣[ιερ]ί̣-
αν
Π[ιερ]ίαν Wilamowitz : Π[αρ]ίαν Hunt
τε πέτραν
χρυσήλατον
ἐν θαλάμοις25
ἔχοιτε πασ[ά] -
μενοι πατρώ̣[ι]-
οι̣ς
πατρώ̣[ι]οι̣ς Snell : πατρί̣οι̣ς Hunt : πατρίοισιν Wilamowitz
; οὔ τοι τ[ό]
τ̣ε
τό γε von Arnim, Wilamowitz
μ̣ὴ πεφυ̣-
[κὸς
πεφυ[κὸς von Arnim, Wilamowitz : πεφυκότες Hunt
30
- - -

9 Fr. 38, col. II

…having done it. For it requires effort. But whoever is accustomed to toil and being called the friend of good things, let him be called a friend of mine. Why, mortals, have you acquired many things in vain and think that you can achieve excellence through wealth? What if you acquired some hill of Etna and a Pierian rock of beaten gold and had it in your ancestral bedchambers? That which has not grown…

10 Fr. 38, col. III Euripides, fr. 1007a + b Kannicht

8 lines lost

̣ ̣ ̣ ̣ 8
ρου̣ περαν̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ]
Βοσπόρου̣ πέρα Ν̣[ίλου] Wilamowitz
τε ναυστολοῦ-10
σι χρημάτων
χάριν ἀστρο-
[σ]κ̣[ο]π̣οῦντες·
[οὐ]λ̣ί̣αν οὐλ̣ί̣αν Schorn : ἐναλ̣ί̣αν Hunt, longius Schorn τρικυ-
[μί]α̣ν θύραθεν15
οὐ θ̣έλοιμ’ ἂν
[ ̣ ̣ ̣]ο̣ ̣ ̣ ̣ν̣ μ̣α̣
[ ̣ ̣ ̣ ̣]
[ἐλθ]ο̣ῦ̣σα̣ν̣ μ̣α[κρὰν] Wilamowitz : ἐλθοῦσ’ ἂν Richards: [ἠχ]ο̣ῦ̣σ̣α̣ν̣ μ̣α̣[θεῖν] Arrighetti, sed ηχ brevius Schorn
χρυσοῦν
[τὸν] τὸν von Arnim : [παρ’] Hunt : [περ] Schmidt Ἴ̣στρο̣ν
[τόν] τ̣ε Βόσπο-20
[ρον λα]βών
τόν τε Bόσπο[ρον λα]βών Schorn : [οὐ]⟨δ⟩ὲ Bόσπο[ρον λα]βών Hunt : [σύν] τε Βόσπορον λαβεῖν Schmidt : [εἴ]τ̣ε Βόσπο[ρον τρί]βων Arrighetti
.”
[+ 6] ̣ ̣ τ̣ο̣ῦτο
[+ 6] ̣ [ ̣ ]ρ̣οι
[+ 8] ̣ ̣ο
[+ 8] ̣ων25
[+ 7] ̣σ̣υν
[+ 9]ιαν
[+ 10] ̣
- - -

10 Fr. 38, col. III

…and make sea-voyages for the sake of money, watching the stars: I would not wish for the deadly swell outside…even if I received in exchange an Ister and a Bosphorus of gold…

11 Fr. 38, col. IV/39, col. I

12 lines lost

̣ [                       ]ε
μ[                       ]
ο[                       ]ο̣15
η[                       ] ̣
μ̣[                       ]
λ̣[ ̣ ̣ ] ̣ ν̣ ̣ [ ̣ ̣ τὸ
μὲν γὰρ α ̣[ ̣ ] ̣ αἰσχρόν Hunt : αὖ̣ον̣ Schorn
τὸ δὲ λόγι[ο]ν τὸ δὲ λόγι[ο]ν Schorn : τὸ δ’ ἐλ⟨λ⟩όγιμον Wilamowitz : λογι[κό]ν von Arnim, longius Schorn·20
μετ̣ῆ̣λ̣θ̣ε̣ [δ]ὲ̣
πρὸς τ[ ̣ ̣ ̣ ] ̣
̣ ̣ ̣ ν π̣[ ̣ ̣ ̣] ̣·
̣ ̣ λ̣ωι̣ ̣ [1-2 ἐ]-
θαύμα[ζε]ν̣25
τὸν Σω[κρά]-
τ̣η̣
μετῆ̣λθε [δ]ὲ πρὸς τ[ὸ αἰ]σχ[ρ]ὸν π[αρὰ τῶι] ὄ[χ]λῳ τ[ῶι θαυμάζειν τὸν Σωκράτη Hunt-Wilamowitz
πολὺ [μάλι-
σ]τ̣α
[μάλιστ]α von Arnim, Arrighetti
ὥστ’ ἀπ̣[ο]-
[φ]α̣ινόμενο̣[ς]
ὥστ’ ἀπ̣[ο][φ]α̣ινόμενο̣[ς] Von Arnim, Schmidt : ὡς τἀπ̣[οφα]ινόμενα̣ Hunt

[ἐν] τῆι Δανάηι30
[π]ερὶ πλεονε-
[ξί]ας μόνον
[αὐ]τὸν πάν-
[τ]ων ἐποιή-
[σα]τ’ ἐξαίρετον35
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣ ̣ ̣
- - -

11 Fr. 38, col. IV/39, col. I

…one…another eloquent. But he came to…He was in awe of Socrates most of all, so that in the Danae, when he revealed the nature of greed, he made him alone of all men exempt…

12 Fr. 39, col. II

4 lines lost

(A?) [ ̣ ̣ ̣]ν̣[ ̣ ̣ ̣ ̣]δια̣5
[ ̣ ̣ ̣ ]α ̣[ ̣ ̣ ̣]ε̣ι̣ον
[τ]ό̣νδ[ε τ]ὸν [τ]ό̣νδ[ε τ]ὸν Wilamowitz
[τ]ρόπο[ν· “(a) λ]άθραι
δὲ τού[τ]ω̣ν δρω-
μένων τίνας10
φόβῆι;” “(b) τοὺς
μείζονα βλ[έ]-
ποντας ἀ[ν]-
θρώπων θεούς.”
Euripides, fr. 1007c Kannicht

(Diod.?) 15-22 attributed to Diodora by Gerstinger εἴη ἂν εἴη ἂν Schorn : εἴη ⟨δ’⟩ ἂν Hunt ἡ τοιαύ-15
τη ὑπόνοια
περ̣[ὶ] θεῶν [Σω]-
κρατική· τῶι
γὰρ ὄντι τὰ θ̣νη-
τοῖς ἀόρατα20
τοῖς ἀθανάτοις
εὐκάτοπτα·
καὶ μὴν καὶ τὸ
[ ̣ ] ̣ο̣ τύραννον [μι]σοτυραννεῖν Hunt : [ἰ]σ̣ο̣τύραννον Schorn
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ] ̣ηκαι25
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]ειας
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]ω̣ν[ ̣ ]
[καὶ τά πλη]θ̣η̣ καὶ [τὰς δυναστ]είας [τῶν ὀλίγω̣ν Wilamowitz

12 Fr. 39, col. II

(A?) …in the following way:

‘Since these things are being done secretly, whom do you fear?’

‘The gods, who see more than men.’

(Diodor-?) That kind of under-meaning concerning the gods would be Socratic. For, in truth, things that are invisible to mortals are easily seen by the gods and, what is more…tyrant…

13 Fr. 39, col. III

(Diodor-) (…)

[ ̣ ̣ ]π̣ ̣ντι κα̣ὶ̣1
[δὴ]
[εἰ]π[ό]ντι κα̣ὶ̣ [δὴ] Wilamowitz
κ̣α[ὶ] τ̣ὸ μηδ̣[έ-
να] τῶν ἀ̣στῶ[ν
με]τεωρίζειν̣
[ὑπὲ]ρ̣ τ[ὸ] μέτρ[ι-] [ὑπὲ]ρ̣ τ[ὸ] μέτρ[ι-] Wilamowitz5
[ον μ]ηδὲ τύραν̣-
[νον] ποιεῖν κα̣ὶ
[ἀστ]ο̣ῖς φαύλοι̣ς̣
μὴ διδόναι
πάροδον πρὸς̣10
τὰ ἔντιμα.
μέγιστον γὰρ
ἕλκος πόλε-
ως κακὸς ῥή-
τωρ δημαγω-15
γὸς πέρα{ι} τῆς
ἀξίας παραγό-
μενος
π⟨ρο⟩αγόμενος Hunt-Wilamowitz
. (A) ἀλλὰ
μ̣ήν, ὦ Διοδω-
[ρ ̣]
Διοδώ[ρα] Von Arnim : Διοδώ[ρε] Hunt
, καὶ περὶ τῆς20
κοιν̣ῆς̣ τ̣ῶ̣ν
Ἀ̣θη[ναίω]ν
ἀ̣βουλ[ίας κα]ὶ̣ ἀ̣-
μελ[είας ̣ ̣]ρ̣α
πα[- - -25

13 Fr. 39, col. III

(Diodor-) (…) And, moreover, not to elevate any of the citizens beyond due limits and not to instate a tyrant, nor to give worthless citizens access to high office. For the greatest harm that can befall a city is an ignoble orator, a demagogue who is advanced beyond what is right.

(A) But then, Diodor-, also as regards the universal thoughtlessness and carelessness of the Athenians…

14 Fr. 39, col. IV 1-15 = Com. Adesp. 1024 K.-A.; 33-39 = Euripides, fr. 1007d Kannicht

(A) (…)

[ο]ὐχὶ το̣ῦτον τ[ὸν1
τ]ρ̣όπον, ἀλλ’ ο[ὐ-
δὲ τ]ῆι
ἀλλ’ ο[ὐδὲ τ]ῆι Hunt : ἄλλο[υ δὲ τ]ῆι von Arnim
πονηρ[ί]-
α̣ι [πρ]ο̣σχρώμε-
θα, [ὅτ]ε̣ [ὅτ]ε̣ Wilamowitz τωι μά-5
λισ[θ’ ὅσ’]
τωι … ὅσ’ Hunt : τῶι … ὅς Wilamowitz
ἂν λέγ̣η̣[ι]
πισ[τεύ]ομεν
λέγ[οντ]ες οὐ
πονη[ρὰ ̣ ] ̣ ̣ ( ̣ )[ ̣ ]
δε χρω[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]
πονηρά, μάλα δὲ χρώμενοι Richards : πονή[ρ’ ἁπ]αλο[ῖς] δὲ χρώ[μενοι] Hunt
10
κἄπειτ[α τῆς]
ἐκκλησία[ς κα]-
τηγορεῖ ἕκασ[τος]
ἡμῶν, ἧς ἕκασ[τος]
αὐτὸς ἦν. (Diodor-?) πολλὰ15
καὶ παρὰ τῶν
κωμικῶν ποι-
ητῶν, ὡς ἔοικεν,
ἅμα αὐστηρῶς
λέγεται καὶ πο-20
λιτικῶς. (A) πῶς
γὰρ οὔ; πάλιν
γοῦν ὁ μὲν Εὐρι-
πίδης εὖ μάλα
πρὸς ἀλκὴν καὶ25
εὐψυχίαν πα-
ρακαλεῖ τοὺς
νέους, ὑποβάλ-
[λ]ων αὐτοῖς ὁρ-
μὰς Λακωνικὰς30
καὶ θυμοποιῶ̣ν̣
τὸ πλῆθ[ο]ς οὕτως·
κτήσασθ’ ἐν ὑ-
[σ]τέροισιν εὔ-
[κ]λειαν χρόνοι[ς]35
[ἅ]πασαν ἀντλή-
[σαν]τες ἡμ̣έρας̣ ἡμέρας̣ Kannicht : ἡμέρα[ν] Hunt
[πόν]ον [πόν]ον Wilamowitz ψ[υ]χαῖς
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ] ̣ ̣ [ ̣ ̣ ̣ ̣ ]ε[ - - -

14 Fr. 39, col. IV

(A) (…) not this way, but we don’t deal in baseness when we trust someone completely, whatever he says, since we are not saying base things ourselves…and then each one of us condemns the assembly of which he was a member.

(Diodor-?) On the part of the comic poets, too, it seems, there is a good deal of severe political talk.

(A) Of course. But returning to Euripides, he, for his part, eagerly exhorts the young to courage and valour, laying Spartan assaults before them and moulding the crowd’s spirit thus:

‘Acquire henceforth every kind of glory, draining dry the toil of the day with your souls…’

15 Fr. 39, col. V 12-31 = Com. Adesp. F 1025 K.-A.

4 lines lost

[± 9]η̣ ̣5
[± 8]α̣χη
[ ̣ ̣ ̣ ]ν[ ̣ ̣ ̣ ̣ ]ε̣να
[ ̣ ̣ ̣ ]ε̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ]νι
[ ̣ ̣ ̣ ] τὰ[ς τ]ῶ̣ν
[Ἀθην]αίω[ν] περι-10
[στά]σ̣εις καὶ δὴ
[κατ]ὰ̣ τά [κατ]ὰ̣ τά Schorn : [καὶ] τά Hunt· “ἐν ταῖς
[τρι]ό̣δοις σοι̣
[πρ]ο̣σγελῶ[σ’] [πρ]ο̣σγελῶ[σ’] Wilamowitz
αὐ̣λ̣ητρίδες.15
τοὺς ἀστυνό-
μους τίνες εἰ-
[σ]ὶ̣ πυνθάνηι
[ ̣ ̣ ]λοι καλοί Leo : [φι]λοῖ von Arnim, Demianczuk τοὺς π̣[ ̣ ̣
̣ ̣ ]κοποῦν[τ]ας̣ π̣[τερο]κοποῦν[τ]ας̣ Wilamowitz : π[τερνο]κοποῦντας Richards: π̣[ιττο]κοποῦν[τ]ας̣ van Minnen
20
[τὴν] ἐλευθερί[α]ν
[λέγ]εις. οὐκ ο[ὐ]σί-
[αν] ν̣ε̣νό̣μ̣ικα̣ς
[εἶν]αι̣, Π̣άμφ[ι]λε,
[ἢν] τ̣ω[ι γ]ένηται 25
[χρ]ήματ’
[εἶν]αι̣ … [χρ]ήματ’ Wilamowitz
, ἀλλ’ ἐξ-
[ο]υ̣σ̣ί̣αν. ἐ̣[ν]τ̣αῦθ’
ὁ̣ μὲν π̣[έ]ν̣ητο̣ς π̣[έ]ν̣ητο̣ς Hunt : γ’ ὀνητός Edmonds
[ ̣ ] ̣ εφο̣[ ̣ ̣ ̣ ]ε ̣η̣ι
[± 9]κ̣α 30
- - -

15 Fr. 39, col. V

…the circumstances of the Athenians and, moreover, according to the verses:

‘Flute-girls laugh at you at the crossroads.’

‘You ask who the Astynomoi are…? You speak of those who…freedom.’

‘You judge, Pamphilus, that if anyone has money, they don’t have property but power.’

‘Then the…of the poor man…’

16 Fr. 39, col. VI 1-15 = Euripides, fr. 1007e + f Kannicht

[+ 5] ̣ δ ̣ [ ̣ ̣]ηι̣ς̣1
[+ 5]υσε̣[ ̣ ]τ̣α[ ̣ ]
[+ 5] ̣ρεων
[κα]ὶ̣ [τῶ]ι̣ τέκον-
[τι] π[α]τ̣ρὶ δυσ-5
μενέστατοι.
δ⟨ό⟩μων δ⟨ό⟩μων von Arnim : δαμων P : ἄλλων Hunt γὰρ ἄρ-
χε[ι]ν εἰς ἔρωτ’
ἀφιγμένοι
τοῖς φιλτάτοις10
κυρ[ο]ῦσι πολε-
μιώτατοι. σμι-
κρ[οὶ] γ̣έροντι
πα[ῖ]δες ἡδίους
πατρί.” φαίη15
τις ἄν, ἀμέλει
κα[τ]ά γε τῶν
πλείστων
[κ]α̣[ὶ] [κ]α̣[ὶ] Schorn : [νῦ]ν Wilamowitz : [τῶ]ν von Arnim κακῶς
ἠ̣γ̣μένων20
μ[α]ντευόμε-
νος. σπουδά-
ζουσι γὰρ ὅτι
τάχος οἱ τοι-
οῦτοι τοῦ τε 25
πατρὸς καὶ τῶν
ὑπαρχόντω̣ν
ποιήσασ[θαι τ]ὴ̣ν̣
ἐκφο[ρὰν
τ]ὴ̣ν̣ ἐκφο[ρὰν Wilamowitz
̣ ̣ ̣ ]
πει[±8]30
[ ̣ ]αν[- - -

16 Fr. 39, col. VI

‘…and most hostile to the father who bore them. For having conceived a desire to rule the house, they are most hostile to their nearest and dearest. Small children are sweeter to an old father.’

So someone might doubtless say, prophesying about the many who have been badly brought up. For men of that kind are eager to conduct a carrying out of their father and his possessions as quickly as possible …

17 Fr. 39, col. VII

(A?) (…) [ἀνδρὶ] [ἀνδρὶ] Leo1a
πρὸ̣ς̣ γ̣[υ]ναῖ-1
κα καὶ̣ πατρὶ
πρὸς υ[ἱὸ]ν̣ καὶ̣
θεράπ̣[ον]τ̣ι
πρὸς δ[εσ]π̣ό-5
την, ἢ τ[ὰ κ]α̣-
τὰ
πρὸ̣ς̣ … κ]α̣τὰ Wilamowitz
τὰς π[ερι]-
πετείας, β̣[ια]-
σμοὺς παρθέ-
νων, ὑποβο-10
λὰς παιδίων,
ἀναγνωρισμοὺς
διά τε δακτυ-
λίων καὶ διὰ δε-
ραίων. ταῦτα15
γάρ ἐστι δήπου
τὰ συνέχον-
τα τὴν νεω-
τέραν κωμωι-
δίαν, ἃ πρὸς20
ἄκρον ἤγα[γ]εν
Εὐριπίδης,
Ὁμήρου̣ [ὄ]ν-
τος ἀρχῆ̣ς καὶ
στίχων γε25
συντάξεως
λ̣εκτικῆς.
μαρτυρε̣ῖ δ’ αὐ-
τῶι καὶ τοῦτ’
[ε]ἰ̣κότως ὁ Φι-30
[λ]ήμων ἐν-
[τα]υθί· “Εὐρι-
πίδης,” πού
[φη]σιν, “οὗτος
[ὃς] μόνος δύ-35
[να]σ̣αι λ̣[έ]γ̣ε[ι]ν̣
Philemon, fr. 153 K.-A.

---

17 Fr. 39, col. VII

(A?) (…) …the husband against his wife and the father against his son and the slave against his master, or, as in his reversals, rapings of maidens, substitutions of children, recognitions through rings and necklaces. These are the things of which New Comedy is comprised, which Euripides developed to perfection, Homer being the point of departure in this and in the colloquial arrangement of verses. Philemon gives a fitting testimony to this characteristic of his when he says, somewhere:

‘Euripides, you who alone are able to speak...’

18 Fr. 39, col. VIII 17f. = Demosthenes [?] Or. 25.40 [Against Aristogeiton I]

(A?) (…)

τυ[ - - - ] 1
νο̣[ - - - ]
πο[ - - - ]
αγ̣[ - - - ]
τα[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]η̣5
δι̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ν
πα[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]
πο[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]ς
[ ̣]α̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ο̣ι
[ + 9]ν τὴν αὐτὴ]ν Hunt10
ὑ̣π̣όκρι̣σιν Εὐ-
ριπίδηι ὥσ-
περ ἐνταυθὶ
ποιεῖ κατηγ[ο]-
ρῶν Ἀριστο-15
γείτονος τοῦ
π⟨ο⟩νηροῦ π⟨ο⟩νηροῦ Hunt : πανηρου P· “τί
οὖν̣ οὗτός ἐστι;
κύων νὴ Δ⌊ία,⌋
φασίν τινε⌊ς,⌋20
τοῦ δήμου·
ποδαπός; οἷ⌊ο⌋ς
οὓς μὲν αἰτ⌊ι⌋ᾶ-
ται λύκους εἶ-
ναι μὴ δάκνειν, 25
ἃ δέ φησιν φυ-
λάττειν πρό-
βατ[α] α̣ὐτὸς κατ-
εσθίε⌊ιν⌋· τίνα
γὰρ οὗ⌊τ⌋ο̣ς πώ-30
ποτε̣ ⌊κέκρι⌋-
κε⌊ν ῥήτορα;⌋
οὐ⌊δ’ ἕνα
γὰρ … ἕνα Wilamowitz
̣ ̣ ̣ ̣ ]
̣ [ - - -

18 Fr. 39, col. VIII

(A?) (…) …the speech for Euripides just as he does here when he indicts the base Aristogeiton:

‘What, then, is this man here? By Zeus, a dog of the people, some say. What kind of dog? The kind that doesn’t bite those whom he accuses of being wolves, but eats the ones that he says he is guarding as his flock: for what public speaker has this man ever brought before a court? Not even one.’

19 Fr. 39, col. IX 25-28 = Aristophanes, fr. 694 K.-A.

(A?) (…)

[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ] ̣ ν̣[ ̣ ̣ 1
̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]ι̣ ν̣ε̣ν̣
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]λ̣ε̣ι̣ον·
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ] ̣με-
ν̣[ος] δ̣’ [αὐ]τόθι 5
σπήλαιον
τὴν ἀναπνοι-
ὴν ἔχον εἰς
τὴν θάλατ-
ταν, ἐν τού-10
τωι διημέ-
ρ̣ευεν καθ’ αὑ-
[τ]ὸν μεριμνῶ̣ν
ἀεί τι καὶ γρά-
φων ἁπλῶς 15
ἅπαν εἴ τι μὴ
μεγαλεῖον
ἢ σεμνὸν ἠ-
τ̣[ι]μακώς. ὁ
γ[ο]ῦν Ἀριστο- 20
φ[ά]ν̣ης φησὶν
ὥ[σ]περ ἐπ’ αὐ-
τῶι τούτω[ι]
κεκλ̣η̣μέ-
νος τ̣ά̣· “[οἷ]α [οἷ]α Schorn : {τ}ο̣[ῖ]α Hunt : τ̣α[ῦτ]α Arrighetti 25
μὲν π[οι]εῖ
λέγει̣ν τοῖ-
ός
τοῖός Hunt : τοιοῦτος Radermacher
ἐστίν.” [ἀλ]-
λὰ θεώ[με]-
νος κωμωι-30
δ̣ίαν ̣ [ ̣ ̣ ̣ ̣ ] λέγεται Wilamowitz : longius Schorn
π̣οτε ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣
̣ ̣ ]τε[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]
- - -

19 Fr. 39, col. IX

(A?) (…) …there a cave which had its opening onto the sea, in which he spent his days by himself, always thinking and writing about something, simply disdaining everything that was not elevated or noble. At any rate, Aristophanes says, as if summoned for this very purpose:

‘As he makes people speak, he is of this kind.’

But once, when watching a comedy…

20 Fr. 39, col. X

(A?) (…)

ἀπήχθοντ’ 1
αὐτῶι πάν-
τες οἱ μὲν
ἄνδρες̣ διὰ
τὴν δυ[σ]ομι-5
λίαν, α[ἱ δ]ὲ γυ-
ναῖκε[ς δ]ιὰ
τοὺς ψόγους
τοὺς ἐν τοῖς
ποιήμασιν. 10
ἦλθεν δ’ εἰς
κίνδυνον
ἀ̣φ’ ἑκατέρου
τῶν γενῶν
μέγαν· ὑπὸ15
μὲν γὰρ Κλέ-
ωνος τοῦ δη-
μαγωγοῦ τὴν
τῆς ἀσεβείας
δίκην ἔφυ-20
γεν, ἣν προ-
ειρήκαμεν·
αἱ δὲ γυναῖκες
ἐπισυνέστη-
σαν αὐτῶι 25
τοῖς Θεσμο-
φορίοις καὶ ἀ-
θ̣ρόαι παρῆ-
[σ]αν ἐπὶ τὸν
[τ]ό̣πον ἐν ὧι30
[σ]χολάζων
[ἐ]τύγχανεν·
[ ̣ ̣ ]ωρισμέναι [δι]ωρισμέναι Arrighetti : [ἐξ]ωρ⟨γ⟩ισμέναι [δὲ] Hunt : [ἠι]ωρισμέναι [δ’ αὖ] Schmidt : [ἀφ]ωρισμέναι Kumaniecki
[ ̣ ̣ ̣ ] ἐφε[ί]-
σαν]το τἀ[ν-35
δρὸ]ς̣ ἅμα μὲν
[αἰδ]ε̣σθεῖσα̣ι [αἰδ]ε̣σθεῖσα̣ι von Arnim : [ἀγ]α̣σθεῖσαι Hunt
τὰς Μούσας
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ] ̣ ν ̣[ ̣ ̣ ]ο̣ς̣
- - -

20 Fr. 39, col. X

(A?) (…) Everyone hated him: men on account of his unsociability, and women because he criticised them in his poetry. And he came into great danger from each of the sexes, for he was accused of impiety by Cleon the demagogue, as we have said before, and the women banded together against him at the Thesmophoria and came in droves to the place where he happened to be at leisure; …they spared the man, on the one hand, because of their reverence for the Muses…

21 Fr. 39, col. XI Euripides, fr. 494, 5-16 Kannicht

⌊ ̣ ̣ καὶ οὐκ ἀρ-⌋1a
νο⌊ύμεναι⌋ [ ̣ ̣ ]1
με[ + 8]
χο̣[ + 8]
ἀλ[ + 8] ἀλ[λήλας πόνους] Hunt (cf. PBerol.) : longius Schorn
κη[ + 8]5
δε[ + 3] ⌊θ̣[ ̣ ̣ ]⌋
α̣⌊ἰσχ⌋[ύ]νην
ἔχε[ι] [ ̣ ̣ ̣]αν
σ̣[ + 6]τ̣ο
[ ̣ ̣ ] ⌊ω̣τ⌋ο̣⌊ς ἐ⌋κβα-10
λ̣ε̣ῖ̣ [γ]υνή
⌊ω̣τ⌋ο̣⌊ς ἐ⌋κβαλ̣ε̣ῖ̣ [γ]υνή Hunt-Wilamowitz
. νέ-
μουσι δ’ οἴκους
καὶ τὰ ναυσ⌊το-⌋
λούμ̣ενα ἔ̣⌊σω⌋
δόμων σώζου-15
σιν, οὐδ’ ἐρη-
μίαι γυναικὸς
οἶκος εὐπινὴς
οὐδ’ ὄλβι[ο]⌊ς⌋.
τὰ δ’ ἐν θε[ο]ῖ̣[ς]20
αὖ – πρῶτα {πρῶ-
τα} γὰρ κρίνω
τά⌊δ⌋ε – μέρος
μέ̣⌊γ⌋ι̣⌊σ⌋τον ἔ-
χομεν· ἐν ⟨Φ⟩οί-25
⟨β⟩ου̣
Βοίφου P : corr. Hunt (cf. PBerol.)
τε γὰρ χρη-
σμο[ῖ]ς
χρσμο[ ̣]ς P : δόμοις Hunt (cf. PBerol.)
προφη-
τεύ̣⌊ο⌋υσι Λοξί-
ου φ̣⌊ρ⌋έ̣να γυ-
ναῖκ⌊ες⌋ ἀμφί 30
θ’ ἁγν⌊ὰ⌋ δ̣ωμά-
των { ̣[ ̣ ]ς̣} βάθρα
ηπ̣α̣[ + 7]
θ̣[ + 9]
φ̣[ + 9]
Δω⟨δώνης⟩ βάθρα ⟨φηγῶι⟩ πα[ρ’ ἱερᾶι θ̣[ῆλυ τὰς Διὸς] φ̣[ρένας] Hunt (cf. PBerol.)
35
θ[ + 9]
σ̣[ + 9]
̣ [- - -

21 Fr. 39, col. XI

‘And not denying…is shameful…a woman will expel…But they manage households and keep safe within the house the goods conveyed by sea; nor, in the absence of a woman, is a household elegant or blessed. Again, in matters concerning the gods—for I consider these the most important, we have the greatest share. For in the oracles of Phoebus Apollo, it is women who prophesy the mind of Loxias and around the sacred foundations of his temple…’

22 Fr. 39, col. XII 1-16 = Aristophanes, Thesmophoriazusae 373-5, 335-7

(B) (…)

⌊ἔδοξε τῆι βουλῆι τάδε⌋ ⌊ἔδοξε τῆι βουλῆι τάδε⌋ Schorn1a
⌊τῆ⌋ι̣ ⌊τῶ⌋ν γυ-1
⌊ναι⌋κῶν· Ἀρ-
[χίκ]λ̣ει’
Ἀρ[χίκ]λει’ Aristophanes : <Τι>[μόκλ]ει’ Hunt
ἐπε-
⌊στ⌋ά̣τει, Λύσιλ-
⌊λ’ ἐ⌋γραμμά- 5
τευεν, εἶπε
Σωστράτη·
εἴ τις ἐπιβου-
λεύει τι τῶι
δήμωι κακὸν10
τῶι τῶν γυναι-
κῶν ἢ ’πικη-
ρυκεύετ⌊αι⌋ Εὐρι
πιδίωι̣ [ ̣ ̣ ] ̣ τ’
Εὐριπίδ⟨ηι Μήδοις⟩ Hunt (cf. Aristophanes) : Εὐριπιδίωι [Μήδοις] τ’ von Arnim

ἐπὶ βλάβηι̣ τι-15
νί –” (A) σαφῶς ὑπο-
νενόηκας ὃ
λέ[γ]ω καὶ πα-
ραλέλυκάς με
[τ]ῆς ἐξηγήσε-20
[ω]ς. προσώ-
χ[θ]ι̣σεν δὲ τῶι
[γ]ένει το[ύ]των
χάριν· ἦν, ὡ̣ς̣
ἔοικεν, π[α]ρ’ αὐ-25
τῶι μειρακί-
σκος οἰκογε-
νὴς ὄνομα Κη-
φισοφῶν. [πρ]ὸ̣ς
τοῦτον οὖ̣ν̣ [ἐ]- 30
φώρασε τ[ὴ]ν
γυναῖκ[α τὴ]ν̣
ἰδίαν [αὑτ]οῦ
[ ̣ ]τ̣α̣κ̣[ ̣ ̣ ̣ ]υ̣ [ἀ]τ̣α̣κ̣[το]ῦ̣[σ]αν Hunt
[+ 9] 35
[+ 8]ω̣ι̣
[+ 9]ο̣
- - -

22 Fr. 39, col. XII

(B) (…)

‘The following has been decided by the Council of Women. Archicleia presided, Lusilla was secretary, Sostrate was the speaker: if anyone plots any mischief against the female citizen body or sends messages to little Euripides and…for the purpose of any harm...’

(A) You have interpreted what I say clearly and have released me from the task of explaining. He was angry with their sex for the following reasons. He had in his house, it seems, a young lad, a home-grown slave, by the name of Cephisophon. And he discovered his own wife … with this lad…

23 Fr. 39, col. XIII

(A) (…)

τ̣ὸ̣ ἀδίκημ’ τ̣ὸ̣ ἀδίκημ’ Schorn : τἀδίκημα Hunt ἐν[ε]γ-1
κών, ὡς μ[νη]-
μονεύου[σι,]
τ[ὴ]ν μὲν ἄ[ν]-
θ[ρ]ωπον ἐκ̣[έ]-5
λ[ευ]σεν τῶ[ι]
νεανίσκ[ωι]
συνοικεῖ[ν, ἐ]-
πειδήπερ α̣[ὐ]-
τὴ προ̣[είλε]-10
το
συνοικεῖ[ν … προ̣[είλε]το West : ἐπειήπερ [αὐ]τὴ προ[έλοι]το Schmidt : ἐπειδήπερ [αὑ]τὴ προ[είλε]το Arrighetti : ἐπεὶ δ’ ⟨ἐ⟩π̣⟨η⟩ρ[ω]τή⟨θη⟩, πρὸ[ς τί τοῦ]το : Wilamowitz
, “ἵνα μ̣[ὴ τὴν]
ἐμὴν ο̣[ὗτ]ο̣ς̣
ἔχηι”, φησίν,
“ἀλλ’ ἐγὼ τὴν
τούτου· δίκαι-15
ον γάρ, ἄνπερ
βούλωμαι.”
πρὸς ὅλον δὲ
τὸ φῦλον δ̣[ι]ε-
τέλει μαχόμε-20
νος ἐν τοῖς
ποιήμασιν.
(B) νὴ γελοίως γε·
τί γὰρ ἄν τις εὐ-
λογώτερο[ν]25
διὰ τὴν φθα̣-
ρεῖσαν ψέγοι
τὰς γυναῖκας
ἢ διὰ τὸν φθεί-
ραντα τοὺς ἄν-30
δρας; ἐπεὶ τ[άς]
γε κακίας καὶ
τὰς ἀρετάς, καθ-
άπερ ἔλεγ⟨ε⟩ν
ὁ Σω⟨κρ⟩άτης̣
ἔλεγ⟨ε⟩ν ὁ Σω⟨κρ⟩άτης Wilamowitz : ελεγον οσωηατης P
,35
τὰς αὐτὰς̣ [ἐν]
ἀμφοῖν ἔ̣σ̣[τιν]
εὑρεῖν· σ[κ]ο-
πεῖν δ’ ἄξι̣[ον ̣ ]
τ̣ ̣ ̣ ̣ υ̣θει̣[ ̣ ̣ ̣ 40
̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]ε̣[ - - -

23 Fr. 39, col. XIII

(A) (…) Putting up with the injustice, as they recount, he ordered the woman to live with the young man, since she herself had made this choice, ‘So that this man does not possess my wife,’ he said, ‘but I possess his. For this is just, if I wish it.’ He carried on the fight with the entire sex in his poems.

(B) He did, and it’s comical. For why should it be more reasonable for a man to censure women because his wife has been seduced rather than men on account of the one who seduced her? For, as Socrates said, it is possible to find the same flaws and virtues in both sexes. But it is worth considering…

24 Fr. 39, col. XIV

(Eucleia) (…)

γυναῖκα δ[ ̣ ̣ ]1
῾Υ̣σ̣τάσπ[ ̣ ̣ ̣ ]
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]αι γ̣[ὰ]ρ
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]θῆν̣αι
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ] ̣[ ̣ ]τ̣ι̣ 5
[ ̣ ] ̣α τ[ἀν]δ̣ρ̣ὸ̣ς
[π]ρὸς αὐτὴν
ὡ̣ς φαρμάτ-
[τ]οι φίλτρο̣ις
[τ]ὸν Ὑστά-10
σπην. μετα-
πεμψαμένη
δὴ τὴν ἄν-
θρωπον ὅτ’
εἶ[δεν] εἰσιού-15
σης τ̣ὸ μέγε-
θος καὶ τὸ κάλ-
λος, “χαῖρε,” φη-
σίν, “γύναι· ψευ-
δε̣ῖ̣ς̣ ἄρ’ ἦ[σ]αν 20
αἱ̣ [δια]βολαί [δια]βολαί Wilamowitz·
σὺ γὰρ [ἐν] τῶι
π[ρ]οσώπωι
τῶι σῶ[ι] κ̣αὶ
τοῖς ὀ[φ]θαλ-25
μοῖς ἔ̣χ̣εις
τὰ φάρμακα.”
(A) εὖ γ’, ὦ κρατί-
στη πασῶν
καὶ τῶι ὄντι30
Εὔκλεια, δι[ό]τ[ι]
τὰ τοιαῦτα
τῶν ἠθῶν
καὶ διὰ μνή-
μης ἔχεις κα35
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ] ̣εχ̣η̣ ̣ ̣ [ ̣ ]
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ]α̣ιτ̣[- - -

24 Fr. 39, col. XIV

(Eucleia) (…) woman…Hystaspes…for…of the man to her, that she was bewitching Hystaspes with love potions. So, having sent for the woman, when she came in and she saw how tall and beautiful she was, she said:

‘Welcome, lady. So the slanders against you were false. For in your face and your eyes you have love-potions enough.’

(A) Well done, best of all women, who are truthfully named Eucleia, because you remember such characteristics…

25 Fr. 39, col. XV

(Diodor[-]) (…)

μαχε[ῖ]ν τέως 1
ἐκράτησαν
τῶν ἐναν-
τίων· κατ’ ἐ-
μὲ μὲν̣ [γ]ὰρ 5
τοῦτο θε[τ]έον
τὸ νίκημα
τῶν γυναι-
κῶν. οἱ μὲν
γὰρ ἄνδρες 10
ὅσον ἐφ’ ἑαυ-
τοῖς ἡττῶντο.
(A) ἴ[σ]ως, ὦ Διοδω-
ρ ̣
Διόδωρ[ε] Hunt : Διοδώρα von Arnim
, πλὴν ταῦ-
τα μὲν συνη-15
γορήσθω ταῖς
γ[υ]ναιξίν. ἐπ-
ανάγωμεν
δὲ πάλιν ἐπὶ
τὸν Εὐριπίδην. 20
ἐκεῖνος γὰρ ἅ-
μα μὲν προσ-
οχθίσας τῶι
ἐπιχωρίωι
φθόνωι τῶν25
πολιτῶν ἅ-
μα δὲ ἀχθό-
μενος ἐπὶ
τῶι συννέ-
μεσθαι πολ-30
λ[ά]κις Ἀκέστο-
[ρι] κ̣αὶ Δοριλάωι
[καὶ] Μορσίμωι
[καὶ] Μελανθίωι
(B)[πρὸ]ς τοῦ Διός,35
[τίν]ων ὀνόμα-
[τα λ]έγεις; ἦ ποι-
[ητά]ς; (A) ποιη-
[ταί γ’,] ο̣ἳ̣ ν̣[ ̣ ̣ ]ε̣[ ̣ ]
[πρὸ]ς … ν̣[ ̣ ̣ ]ε̣[ ̣ ] Wilamowitz

- - -

25 Fr. 39, col. XV

(Diodor-) (…) to fight as long as they were defeating their enemies. For in my opinion, this victory must be ascribed to the women. For the men, so far as it depended on them, were defeated.

(A) Perhaps, Diodor-; but let that be your plea for the women and let us return to Euripides. For he, partly out of anger at the habitual ill-will of his fellow-citizens, and partly because he was aggrieved at being repeatedly associated with Acestor and Dorilaus as well as Morsimus and Melanthius—

(B) By Zeus, whose names are you referring to? Are they poets?

(A) Yes, poets…

26 Fr. 39, col. XVI 1-17 = Aristophanes, fr. 595 K.-A.

(A) (…)

β ̣ [ ̣ ̣ ̣ ] ἔπειθ’ 1
ὑπ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]εν
αν̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]
φ̣̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]
ε[ ̣ ̣ ̣ ]ο̣ ̣ [ ̣ ̣ ̣ ̣]5
χ ̣ [ ̣ ̣ ] δὲ Σοφο-
κλ̣[έα]
Σοφοκλ̣[έα] Demianczuk : Σοφοκλέους Kuiper
λαβών,
πα[ρ’ Α]ἰ̣σχύλου
ν̣[ ̣ ̣ ̣ ]ρ νέκταρ von Arnim, Fraccaroli : longius Schorn ὅσον
̣ ̣ [ ̣ ] ̣εσθ’, ὅλον10
Εὐριπίδην,
πρὸς τοῖσι
δ’
τοῖσι δ’ von Arnim, Fraccaroli : τοισίδ’ Hunt
ἐμβαλ̣εῖν
ἅλας, με̣μ̣νη-
μένος δ’ ὅπως 15
ἅλα̣ς καὶ μὴ λά-
λας.” (B) ἐοίκασιν
ἀνδρὸς εἶναι
τῶν ἀ[ντι]δι- τῶν ἀ[ντι]δι- Wilamowitz
δασκόντω̣ν 20
αὐτῶ[ι], καθά-
περ εἶπας.
ἀτ[ὰ]ρ σιναμώ-
ρως γε κἀνταῦ-
θα πάλιν ὁ κω-25
μω[ι]δοδιδά-
σκαλος ἐπέ-
δακ[ε]ν̣
ἐπέδακ[ε]ν Austin : ἐπέδα[κν]εν̣ Hunt : longius Schorn
τὸν
Εὐρ[ι]πίδην.
(A) τοῦ [ἑπ]ομένου 30
χ⟨ε⟩ιμ[ῶ]νος
[ἑπ]ομένου χ⟨ε⟩ιμ[ῶ]νος Schorn : τοῦ [⟨δ’⟩ ἑπ]ομένου χειμ[ῶ]νος Hunt
ἄλ-
λαι̣ [κ]α̣ὶ̣ [κ]α̣ὶ̣ Schorn: τε καὶ Leo : longius Schorn ἄ̣λ̣λ̣ο̣ι
πα ̣ [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]ο̣ς
ει̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]
οτ̣̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]40
λοι̣̣̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]
̣ [ - - -

26 Fr. 39, col. XVI

(A) (…) …then…and taking Sophocles, from Aeschylus…how much…the whole of Euripides, and to these add salt, remembering that you’re adding salt and not gossiping women.

(B) They seem to be the words of one of the men who were competing against him, as you said. But there again the comic poet stings Euripides destructively again.

(A) During the following winter, other women and other men…

27 Fr. 39, col. XVII 1-7 = Euripides, fr. 403 Kannicht; 10-13 = Anon. com. dor. fr. 4 K.-A.; 30-40 = Euripides, fr. 911 Kannicht

“ὅπου ποτ’ οἰ- 1
κεῖ σώματος
λαχὼν μέρος,
ἐν χερσὶ⌊ν⌋ ἢ̣ ἐν χερσὶ⌊ν⌋ ἢ̣ Maas : ἐν χερσί[ν ἐ]ν Hunt
σπλάγχν⌊οι⌋- 5
σιν ἢ παρ’ ⌊ὄ⌋μ-
ματα”, προσ-
υπέθηκεν
τούτοις χλευ-
αστικῶς· “ὅπ-10
παι
ὅππαι Hunt : ⟨ἢ⟩ ὅππαι Maas
καθεύδουσ’
ἁ κύων τὰν
ῥῖν’ ἔχει.” οὗ-
το[ι] μὲν οὖν,
ὅπερ εἶπα, 15
πρὸς τὴν τῶν
πολλῶν ἐπο-
λιτεύοντο
χάριν. ἐκεῖ-
νός γε μὴν 20
καθάπερ δια-
μαρτυρίαν θέ-
μενος ἀπείπα-
το τὰς Ἀθή-
νας. (B) ποίαν 25
ταύτην; (A) ἐν
τῶιδε κατα-
κεχωρισμέ-
νην τῶι στα-
σίμωι· “χρύσε-30
αι δή μοι πτέ-
ρυγες περὶ νώ-
τω⌊ι⌋ καὶ τὰ Σει-
ρή⌊νω⌋ν πτε-
[ρόεν]τα πέδι̣λ’-35
⌊ἀρμό⌋ζετα⌊ι,
βάσο⌋μ̣αι δ’ ἀ[ν’]
⌊αἰθέρα⌋
δ’ ἀ[ν’] ⌊αἰθέρα⌋ Maas : δ’ ⟨εἰς⟩ αἰθέρα Hunt (cf. Clement of Alexandria)
πουλὺ̣⌊ν
ἀερθε⌋ὶ̣ς̣ ⌊Ζηνὶ
συμμείξων συμμείξων ὁρμάν Hunt40
- - -

27 Fr. 39, col. XVII

(A) (…)

‘In whatever part of the body it (envy) dwells: in the hands or the innards or the eyes.’

He added to this the derisory words:

‘Wherever the bitch has her nose when she sleeps.’

These men, then, as I said, conducted themselves for the sake of pleasing the many. But he, as if presenting an affidavit, renounced Athens.

(B) What kind of affidavit?

(A) The one set down in this stasimon:

‘Golden are the wings on my back and the winged sandals of the Sirens are fastened to my feet. I shall go far up into the aether, raised aloft, to mingle with Zeus.’

28 Fr. 39, col. XVIII

(A) (…)

ἐξῆρχεν τὰς1
μελω̣[ιδία]ς̣,
ἢ οὐκ ἀ̣κ[ούει]ς̣ ἢ οὐκ ἀ̣κ[ούει]ς Schorn : ἢ οὐκ οἶσθα Hunt-Wilamowitz-Murray
ὅτι κα̣[ὶ τοῦ]-
τ’ ἔσ̣[θ’ ὅ] φη[σιν] 5
αὐτ[ός;]
κα̣[ὶ … αὐτ[ός]; Hunt-Wilamowitz-Murray
(B) πῶς
οὖν; (A) [Ζ]η̣νὶ συμ-
μεί̣ξω̣ν ὁρμᾶν ὁρμᾶν Leo, Wilamowitz, West : ὁρμάν Hunt, Arrighetti
λέγω̣[ν] μετα-
φορικῶς ἐμ-10
φαίνει τὸν
μόναρχον,
ἀλλὰ καὶ σ̣[υ]ν-
αύξων τἀν-
δρὸς τὴν ὑ- 15
περοχήν.
(B) κομψότ̣ε̣[ρ]α
φαίνε[ι] μ̣ο̣[ι]
λέγειν ἤπε[ρ]
ἀληθινώτερα – 20
(A) ἅπ̣ερ ἔστιν
ὡς θέλεις ἐκ-
δέχεσθαι. μετ-
ελθὼν δ’ οὖν
κατεγήρασε 25
ἐν Μακδονίαι
μαλ’ ἐντίμως
ἀγόμενος
παρὰ τῶι δυ-
νάστηι τά τε30
λοιπ[ά,] καὶ δὴ
καὶ μν̣[η]μ̣ο-
νεύε̣[ται ὅ]τ̣ι
ουτ[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]
π̣εχ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ] 35
̣ ε̣φ[ - - -

28 Fr. 39, col. XVIII

(A) (…) he began his choral songs, or do you not hear that this is also what he says?

(B) How so?

(A) In saying that he is setting forth to mingle with Zeus, he is metaphorically indicating the monarch, but also augmenting the man’s pre-eminence.

(B) You seem to me to say things that are more ingenious than they are true.

(A) Please interpret these things as you wish. But migrating, he grew old in Macedonia, being held in great regard by the king, in other respects and especially in that he is said to have…

29 Fr. 39, col. XIX

(A) οὐ κακῶς εἴρη-1
κας· τὰ μὲν
γὰρ τῶν̣ Ἀ̣θή-
ν̣ηισιν [οὐ]δὲ
λέγειν ἄξιο̣ν,5
οἵ γε ποιητὴν
τηλικοῦτον
Μακεδόνων
καὶ Σικελιω-
τῶν ὕστερον10
ἤισθοντο. λέ-
γεται γοῦν, ὅτε
Νικίας ἐστρά-
τευσεν ἐπὶ Σι-
κελείαν καὶ πολ-15
λοὶ τῶν Ἀθη-
ναίων ἐγένοντ’
αἰχμάλωτοι,
συχνοὺς αὐτῶν
ἀνασωθῆναι 20
διὰ τῶν Εὐρι-
πίδου ποημά-
των, ὅσοι κατ-
έχοντες τῶν
στίχων τινὰς25
διδάξει̣αν
τοὺς υἱεῖς τῶν
εἰληφότων
ὑποχειρίους
αὐτούς· οὕ-30
τως ἡ Σικελ[ί]α
ἅ̣π̣[ασ]α̣ τὸν Εὐ-
[ριπίδη]ν ἀπε-
[θαύμαζ]εν
ἀπε[θαύμαζ]εν Schorn : ἀπε[θαύμασ]εν Hunt
. καὶ
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]παρτ̣ε 35
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ] ̣ ̣ [ ̣ ̣ ̣

29 Fr. 39, col. XIX

(A) You have not spoken badly. For it is not even worth mentioning the judgments of those at Athens, since they only later learned from the Macedonians and Sicilians that he was a great poet. At any rate, it is said that when Nicias was campaigning against Sicily and many of the Athenians were taken captive, many of them were saved by the poems of Euripides—those that remembered some of the verses and taught the sons of those who had taken them captive. Such was the extent to which all of Sicily admired Euripides. And...

30 Fr. 39, col. XX

(A) (…)

ἔχε̣[ι] τὸ στόμα 1
καὶ [καθ’ ὑπ]ε̣ρ̣-
βολὴ̣[ν δυσῶδες·]
ὁ δ’ ὑ[πολαβών] ὑ[πολαβών] Wilamowitz,
“οὐκ ε̣ὐ̣φ̣[η]μή- 5
σεις,” εἶπεν, “ὦ
παῖ; ποῖον δὲ
στόμα τοιοῦ-
τ[ο]
τοιοῦτ[ο Hunt : τοιούτ[ου Richards
γέγονεν,
ἢ γένοιτ’ ἂν10
ἥδιον, δι’ οὗ γε
δὴ τοιαῦτα
μέλη τε καὶ
ἔπη διαπορεύ-
εται;” (B) ὅμοιος15
οὗτος, καθά-
περ εἴρ⟨η⟩κας εἴρ⟨η⟩κας Hunt : ειρακας P,
δαιμ[ον]ίως
ἐντε̣τ̣ι̣[μ]α-
κότι
ἐντε̣τ̣ι̣[μ]ακότι Schorn
πρὸ[ς] τὸν20
ποιητήν.
(A) ζῶντι μὲν
δὴ τα̣ῦθ’ ὑπ-
ῆρξεν Εὐρι-
πίδηι· τελευ-25
τῆς δὲ μάλα
δυσχεροῦς
καὶ ἰδίας ἔτυ-
χεν, ὡς οἱ λό-
γιοί τε καὶ γε-30
ραίτατοι μυ-
θολο[γ]οῦσι Μα-
κεδ[ό]ν̣ων. (B) πῶς
λέγ̣[ουσιν;] (A) ἔσ̣τ̣[ι]ν̣
ἐν̣ [Μακεδονίαι] [Μακεδονίαι] Wilamowitz 35
̣ ̣[ - - -

30 Fr. 39, col. XX

(A) (…)

‘His mouth is...and exceedingly malodorous.’

And he, in answer, said:

‘Won’t you hush, child? What mouth has ever been of such a kind, or could be sweeter, from which issue lyrics and verses such as these?’

(B) This man, as you say, resembles someone who holds the poet in wondrously high esteem.

(A) Such was Euripides’ lot whilst he was alive. But he had a very unpleasant and idiosyncratic death, as the prose-writers and elders among the Macedonians tell in their stories.

(B) What do they say?

(A) There is, in Macedonia…

31 Fr. 39, col. XXI

(A) (…)

ὁ δὲ παρηιτήσα-1
το. χρόν[ωι δ’ ὕ]-
στερ[ο]ν̣ ὁ̣ μ̣[ὲν]
Εὐρι[πί]δη[ς ἔτυ]-
χεν ἀπ̣ω̣τέρ[ω] 5
τῆς πόλεως ἐν
ἄλσει τινὶ καθ’
αὑτὸν ἐρημα-
ζόμενος, ὁ
δ’ Ἀρχέλαος ἐπὶ 10
κυνηγίαν ἐξ-
ήιει. γενόμε-
νοι δ’ ἔξω τῶν
πυλῶν οἱ θη-
ρευταὶ λύσαν- 15
τες τοὺς σκύ-
λακας προαφῆ-
καν, αὐτο[ὶ δ’ ἀ]-
πελείποντ[ο]
κατόπιν. ἐπι-20
τυχόντες οὖν
οἱ̣ κύνες τῶι
Εὐριπίδηι μο-
νουμένωι διέ-
φθειραν αὐτόν, 25
οἱ δ’ ἐπιπαρε-
γενήθησαν
ὕστερον· ὅθεν
ἔτι καὶ νῦν λέ-
γεσθαί φασιν 30
[τ]ὴν παροιμί-
[α]ν ἐν τοῖς Μα-
κ̣εδόσιν ὡς “ἔ-
[στ]ι̣ καὶ κυνὸς
[δί]κη”. καὶ γὰρ̣35
[ἐκ] τῶν σκ̣υ̣-
[λάκων ̣ ] ̣ ̣ [- - -

31 Fr. 39, col. XXI

(A) (…) And he made the appeal for them. But some time later, Euripides happened to be far away from the city spending time alone in a grove. Archelaus, meanwhile, had gone out hunting. When they were outside the gates, the huntsmen released the young dogs and sent them ahead, while they themselves were left behind. And so, encountering Euripides all by himself, the dogs killed him, and the huntsmen arrived later. From this tale they say that even now there is a proverb among the Macedonians: ‘There is even a dog’s justice.’ For, indeed…from the young dogs…

32 Fr. 39, col. XXII

(A?) (…)

τοῦ Τιμοθέου 1
παρὰ τ[οῖ]ς Ἕλλη-
[σι]ν διὰ [τ]ὴ̣ν ἐν̣
τ̣ῆι μου[σι]κῆ[ι]
καινοτ̣ο̣μ̣ί̣-5
αν καὶ καθ’ ὑ-
περβολὴν ἀ-
θυμήσαντος
ὥστε κα[ὶ] τὰς
χεῖρας ἑαυτῶι 10
διεγνωκέναι
προσφέρειν,
μόνος Εὐριπί-
δης ἀνάπαλιν
τῶν μὲν θεα-15
τῶν καταγε-
λάσαι, τὸν δὲ
Τιμόθεον α[ἰ]-
σ̣θόμενος ἡλί-
κος ἐστὶν ἐν 20
τῶι γένει πα-
ραμυθήσασθαί
τε λόγους διεξ-
ιὼν ὡς οἷόν
τε παρακλη-25
τικωτάτους,
καὶ δὴ καὶ τὸ
τῶν Περσῶν
προοίμιον συγ-
γράψαι, τοῦ τε30
νικῆ[σ]αι παύ-
σασθ[αι] κατα-
φ̣[ρ]ο̣[νού]μ̣ενον
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ]ν̣τι̣[ ̣ ̣ ]
[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ] ̣ [ - - -

32 Fr. 39, col. XXII

(A?) (…) When Timotheus…among the Greeks on account of his innovations in music, and was exceedingly despondent, to the point that he had even decided to harm himself, Euripides alone, taking the opposite view, poured contempt on the spectators, and seeing how great Timotheus was in the genre he encouraged him and spoke words as uplifting as he could to him, and indeed he actually co-wrote the proem to the Persians with him, and because of his victory Timotheus was no longer despised…

33 Fr. 39, col. XXIII

Σατύρου
Βίων ἀναγ⟨ρ⟩αφῆς
ς΄
Αἰσχύλου
Σοφοκλέους
Εὐριπίδου

33

Fr. 39, col. XXIII

The sixth book of Satyros’ Compilation of the Lives, comprising those of Aeschylus, Sophocles and Euripides.

Relevant guides Euripides